>

Polityka Prywatności

Szanowny kliencie,
Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania twoich danych osobowych przez firmę  ABC AUTOGAZ S.C. oraz przysługując z tego tytułu prawach.

Działamy w ramach zatwierdzonej polityki bezpieczeństwa, która przewiduje ciągłą kontrolę i monitorowanie systemów zabezpieczeń przetwarzania danych osobowych. Gwarantujemy, że zbierane i posiadane dane osobowe będziemy przetwarzać z zachowaniem zasady minimalizmu czyli z ograniczeniem do zbierania danych niezbędnych i wyłączenie przez czas koniczny do do zrealizowania celu, dla jakiego dane są przetwarzane.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ABC AUTOGAZ S.C. z siedzibą w Białymstoku, ul. Sobolewska 19, kod pocztowy 15-560, adres e-mail: info@abcautogaz.pl tel. +48 501 469 399

Cele przetwarzania danych osobowych:

Prowadzenie akcji marketingowych oraz badan rynku np. statystyki odwiedzin strony.

Zawieranie i realizacja łączących nas umów oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności instalacji systemów alternatywnego zasilania paliwem w pojazdach, wykonywania usług serwisowych oraz obsługi gwarancyjnej i reklamacji.

Zgodnie z RODO w celu realizacji obowiązków wynikających z prawa tj. cele księgowe oraz zabezpieczenia interesów ABC AUTOGAZ S.C. np. dochodzenia wierzytelności oraz prowadzenie procesu windykacji czy innych spraw sądowych.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:
Podczas kontaktu w celu nawiązania umowy jest to imię oraz nazwisko, adres kontaktowy a także adres e-mail oraz numer telefonu w wypadku działalności gospodarczej również adres siedziby, NIP, REGON, numer rachunku bankowego.
W celu realizacji umowy gromadzimy również dane pojazdu tj. numer rejestracji oraz numery VIN. Gdy zawierają państwo umowę kredytowa w celu weryfikacji wiarygodności przetwarzane są również dane finansowe.

Oprogramowanie statystyczne zainstalowane na naszej stronie zapisuje następujące informacji:
-Adres IP
-Rozmiar okna przeglądarki
-Dane przeglądarki internetowej
-Czas odwiedzin poszczególnych podstron
-Zapisuje plik cookie w celu identyfikacji odwiedzającego
Informacje te służą nam celom statystycznym i pomagają planować kolejne akcje marketingowe
co jest uzasadnionym interesem naszej firmy w myśl ustawy RODO.

Udostępnienie  danych osobowych osobom trzecim może nastąpić:

w sytuacjach wynikających z przepisów prawa, np. na wniosek Policji o udostępnienie danych;

gdy wymaga tego realizacja prawnie uzasadnionych celów ABC AUTOGAZ S.C. 

za wyraźną zgodą podmiotu, którego dane dotyczą, np. w celu realizacji umowy kredytowej firmom z którymi  ABC AUTOGAZ S.C. posiada zawarte umowy o zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa w administracji państwa danych osobowych.

Informujemy ze przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO:
uzupełnienia,
uaktualnienia,
sprostowania,
a także uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania.


Ponadto, z RODO przysługują Państwu następujące prawa:
Prawo dostępu do Danych
Mogą Państwo wystąpić z zapytaniem czy przetwarzamy Państwa dane.
W wypadku potwierdzenia z naszej strony o przekazanie kopii danych.
Odpowiedz zostanie udzielona w ustawowym terminie 1 miesiąca.

Prawo do uzupełnienia oraz poprawienia Danych
W wypadku stwierdzenia nieścisłości w Państwa danych przysługuje prawo do korekty.
Jeżeli państwa dane potrzebne do realizacji celu gromadzenia są niekompletne maja państwo prawo żądać ich uzupełnienia.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych
Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych w wypadku gdy:
- stwierdzono nieprawidłowość danych
- wniesiono sprzeciw do przetwarzania danych
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoba której dotyczą dane sprzeciwia się ich usunięciu
- dane nie są już potrzebne ABC AUTOGAZ S.C. do realizacji ww. celów, jednakże osoba której dane dotyczą potrzebuje ich do zabezpieczenia, ustalenia, dochodzenia czy obrony interesów wynikających z roszczeń prawnych .

Prawo do sprzeciwu
Mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw co do przetwarzania Państwa danych.

Prawo do bycia zapomnianym - usunięcia danych
Maja Państwo prawo do zadania usunięcia Państwa danych zostanie to niezwłocznie wykonane jeżeli nie narusza to ograniczenia wynikających z prawa tj.:
naruszenie prawa do wolności wypowiedzi, wywiązania się z obowiązków prawnych przez ABC AUTOGAZ S.C., celów statystycznych jeżeli usuniecie danych uniemożliwi lub poważnie naruszy realizacje celów takiego przetwarzania, ustalania dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do przenoszenia Danych
Osoba której dane dotyczą ma prawo uzyskania danych w formie ustrukturyzowanej, maszynowo czytelnej oraz może żądać przesłania tych Danych innemu administratorowi.

Prawo do skargi do organu nadzorczego
W wypadku gdy coś państwa zaniepokoi mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania ze wskazanych praw możesz złożyć wniosek:
osobiście − podczas wizyty w serwisie  ABC AUTOGAZ S.C. ul. Sobolewska 19 Białystok 15-560
listownie − wysyłając korespondencję na adres: ABC AUTOGAZ S.C. ul. Sobolewska 19 Białystok 15-560
telefonicznie − kontaktując się pod numerem telefonu: +48 501 469 399
drogą elektroniczną − wysyłając e−mail na adres: info@abcautogaz.pl